VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 23 | Lu-ca 24 | Giăng

Lu-ca 24:27

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn