VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 23 | Lu-ca 24 | Giăng

Lu-ca 24:33-34

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

33 Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại, 34 nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn