VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 23 | Lu-ca 24 | Giăng

Lu-ca 24:50-53

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

50 Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho. 51 Đang khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. 52 Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm. 53 Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn