VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 3 | Lu-ca 4 | Lu-ca 5 | Giăng

Lu-ca 4:21

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn