VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 3 | Lu-ca 4 | Lu-ca 5 | Giăng

Lu-ca 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-su đầy dẫy Thánh Linh, từ sông Giô-đanh trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang, 2 để chịu quỷ vương cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày đó, Ngài không ăn gì cả, nên đến cuối thời gian này, Ngài đói. 3 Quỷ vương nói với Ngài: "Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy bảo viên đá này biến thành bánh đi!" 4 Đức Giê-su đáp: "Thánh Kinh đã chép: "Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi’" 5 Đưa Đức Giê-su lên cao, quỷ vương chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới trong giây lát. 6 Quỷ vương hứa với Ngài: "Ta sẽ cho ông tất cả quyền uy và vinh quang các vương quốc ấy, vì tất cả đã giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý." 7 Cho nên nếu ông lạy ta, thì tất cả sẽ thuộc về ông." 8 Nhưng Đức Giê-su đáp: "Thánh Kinh đã chép: "Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!" 9 Quỷ vương đem Ngài đến Giê-ru-sa-lem, để Ngài đứng trên nóc đền thờ và nói: "Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, thì hãy nhảy xuống đi, vì Thánh Kinh chép: 10 "Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ Ngài lo cho ngươi bảo vệ ngươi, 11 đỡ ngươi trên tay. kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng!’" 12 Đức Giê-su đáp: "Thánh Kinh đã chép: "Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’" 13 Sau khi cám dỗ đủ cách, quỷ vương lìa khỏi Ngài, chờ cơ hội khác. 14 Đức Giê-su trở về Ga-li-lê với quyền năng của Đức Thánh Linh. Tiếng đồn về Ngài lan khắp các vùng lân cận. 15 Ngài dạy dỗ trong các hội đường của họ; mọi người đều ca ngợi Ngài. 16 Đức Giê-su về Na-xa-rét là nơi Ngài được trưởng dưỡng. Theo thói quen Ngài vào hội đường trong ngày Sa-bát và đứng đọc Thánh Kinh. 17 Có người trao cho Ngài sách tiên tri I-sa. Chúa mở sách, tìm thấy đoạn văn chép rằng: 18 "Thần Chúa ngự trên Ta vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ, Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, cho kẻ mù lòa được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải thoát, 19 và công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa." 20 Đọc xong, Ngài cuộn sách lại, trả cho người phục vụ, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. 21 Ngài bắt đầu nói: "Hôm nay, lời Thánh Kinh các người vừa nghe đó đã được ứng nghiệm!" 22 Mọi người đều làm chứng cho Ngài và ngạc nhiên về những lời ân hậu từ miệng Ngài. Nhưng họ hỏi: "Ông này không phải là con của Giô-sép sao?" 23 Ngài bảo họ: "Chắc các người muốn dùng câu tục ngữ: "Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lành cho mình đi! Những điều chúng tôi nghe ông làm ở Ca-pha-na-um thì cũng hãy làm tại quê hương ông đi!’" 24 Ngài tiếp: "Thật, Ta bảo các người, không có sứ thần nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 Ta nhắc cho các người một chuyện thật: Trong đời Ê-li, ở xứ Y-sơ-ra-ên có nhiều bà góa, mà bầu trời bị đóng chặt ba năm rưỡi, khắp đất bị nạn đói, 26 nhưng Ê-li không được sai đến giúp bà nào cả, ngoại trừ bà góa ở Sa-rép-ta, thuộc vùng Si-đôn. 27 Thời tiên tri Ê-li-sê, trong Y-sơ-ra-ên có nhiều người phung, nhưng không ai được chữa lành, ngoại trừ Na-a-man, người Sy-ri!" 28 Mọi người trong hội đường nghe những lời này đều nổi giận, 29 đứng dậy đuổi Ngài ra ngoài thành, và dẫn Ngài tới triền đồi chỗ người ta xây thành để xô Ngài xuống. 30 Nhưng Ngài lánh ra khỏi họ và đi. 31 Đức Giê-su xuống Ca-pha-na-um, một thành phố thuộc vùng Ga-li-lê. Đến ngày Sa-bát, Ngài dạy dỗ dân chúng. 32 Họ ngạc nghiên khi nghe Ngài dạy, vì lời Ngài đầy quyền uy. 33 Trong hội đường có một người đàn ông bị tà linh ám, la lớn lên: 34 "Lạy Giê-su, người Na-xa-rét, chúng tôi có can hệ gì với Ngài? Ngài đến để hủy diệt chúng tôi sao? Chúng tôi biết Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!" 35 Đức Giê-su quở trách nó: "Im đi! Hãy xuất khỏi người này!" Quỷ vật nhào người ấy giữa đám đông, rồi xuất khỏi, nhưng không gây thương tích gì. 36 Mọi người đều kinh ngạc và hỏi nhau: "Đạo gì vậy? Vì Ngài lấy quyền uy và năng lực, ra lệnh cho các tà linh, thì chúng liền xuất." 37 Tin đồn về Ngài loan truyền khắp các vùng lân cận. 38 Đức Giê-su đứng dậy, rời hội đường, đến nhà Si-môn. Bấy giờ bà gia Si-môn đang bị sốt nặng. Người ta xin Ngài chữa cho bà. 39 Ngài đến đứng bên bà, quở bệnh sốt, cơn sốt biến mất, bà liền chổi dậy phục vụ họ. 40 Khi mặt trời sắp lặn, dân chúng đem đến cho Ngài nhiều người đau đủ các chứng bệnh, Ngài đặt tay trên từng người chữa lành cho họ. 41 Các quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lớn: "Ngài là Con Đức Chúa Trời!" Nhưng Ngài quở trách chúng, không cho chúng nói vì chúng biết Ngài là Chúa Cứu Thế. 42 Vào lúc rạng đông, Đức Giê-su đi ra một nơi thanh vắng. Dân chúng đi tìm Ngài, khi gặp được, họ cố giữ Ngài lại, không cho rời họ. 43 Nhưng Ngài bảo: "Ta phải truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời cho các thành khác nữa, đó là lý do Ta được sai đến." 44 Ngài tiếp tục truyền giảng Phúc Âm trong các hội đường Giu-đê.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn