VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 4 | Lu-ca 5 | Lu-ca 6 | Giăng

Lu-ca 5:15-16

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bịnh. 16 Song Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn