VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 4 | Lu-ca 5 | Lu-ca 6 | Giăng

Lu-ca 5:4

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn