VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 11 | Giăng 12 | Giăng 13 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 12:26b

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn