VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 11 | Giăng 12 | Giăng 13 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 12:36

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

36 Các ngươi đang có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Jêsus phán như vậy, rồi đi, và ẩn mình cách xa họ.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn