VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 1:11

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn