VietChristian
VietChristian
httl.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 1:16

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website