VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 1:16

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn