VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 1:9

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn