VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 19 | Giăng 20 | Giăng 21 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 20:22

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn