VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 19 | Giăng 20 | Giăng 21 | Công Vụ

Giăng 20

20 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc trời còn mờ tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ, thấy tảng đá chận cửa đã dời đi. 2 Nàng vội chạy đi gặp Si-môn Phê-rơ và môn đệ Chúa yêu quí mà báo: "Họ dời thi hài Chúa ra khỏi mộ rồi, không biết họ để Ngài ở đâu." 3 Vậy Phê-rơ và môn đệ kia liền ra thăm mộ. 4 Cả hai đều chạy, nhưng môn đệ kia nhanh hơn, đến mộ trước, 5 cúi nhìn vào mộ, thấy mấy cuộn vải dưới đất, nhưng không bước vào. 6 Si-môn Phê-rơ đến sau, bước vào mộ, thấy mấy cuộn vải nằm đó, 7 còn khăn liệm quấn đầu Chúa không để cùng với mấy cuộn vải nhưng cuốn lại để riêng một chỗ. 8 Lúc ấy, môn đệ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thấy thì tin. 9 Họ vẫn chưa hiểu lời Thánh Kinh chép rằng Đức Giê-su phải từ keư chết sống lạia. 10 Hai môn đệ đi về. 11 Nhưng Ma-ri đứng bên ngoài mộ mà khóc. Vừa khóc, vừa cúi nhìn vào mộ, 12 nàng thấy hai thiên sứ mặc y phục trắng đang ngồi ngay chỗ đã đặt thi hài Đức Giê-su, một vị ngồi phía đầu, một vị phía chân. 13 Hai thiên sứ hỏi: "Chị ơi, sao chị khóc?" Nàng đáp: "Họ đã đem Chúa tôi đi đâu mất, không biết để Ngài ở đâu?" 14 Nói xong, nàng quay người lại, thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng không nhận ra Ngài. 15 Chúa hỏi: "Con ơi, sao con khóc? Con tìm ai?" Tưởng đây là người làm vườn, nàng khẩn khoản: "Thưa ông, nếu ông dời Ngài đi, xin cho tôi biết ông đặt Ngài ở đâu để tôi đến đem về." 16 Đức Giê-su gọi: "Ma-ri!" Ma-ri quay lại, reo lên bằng tiếng Do Thái: "Ra-bu-ni!" (nghĩa là: Thưa Thầy). 17 Đức Giê-su bảo: "Con đừng cầm giữ Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha! Nhưng con hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng Ta lên cùng Cha Ta và Cha các con, cùng Đức Chúa Trời Ta và Đức Chúa Trời các con." 18 Ma-ri Ma-đơ-len đi loan báo cho các môn đệ Ngài: "Tôi đã thấy Chúa" và thuật cho họ nghe những điều Ngài đã bảo nàng. 19 Buổi chiều ngày đầu tuần lễ đó, khi các môn đệ đang họp, các cửa ra vào đều đóng chặt vì sợ người Do Thái, Đức Giê-su đến đứng giữa họ, phán rằng: "Bình an cho các con!" 20 Nói xong, Chúa đưa tay và hông cho họ xem. Các môn đệ quá vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Đức Giê-su lại bảo: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai phái Ta, giờ đây Ta cũng sai phái các con!" 22 Vừa nói Chúa vừa hà hơi trên các môn đệ, truyền bảo: "Hãy nhận lãnh Thánh Linh! 23 Các con tha tội ai thì họ được tha. Các con buộc tội ai thì họ bị buộc tội." 24 Lúc ấy, Thô-ma (còn có tên là Sinh Đôi), một trong mười hai sứ đồ, không có mặt với các môn đệ khi Đức Giê-su đến. 25 Nghe các môn đệ kia bảo họ đã thấy Chúa, ông nhất quyết: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở bàn tay Ngài, không đặt ngón tay tôi vào dấu đinh đó và không đặt tay tôi vào hông Ngài, thì tôi không tin!" 26 Tám ngày sau, các môn đệ Chúa lại họp nhau, Thô-ma cũng có mặt. Cửa ngõ đều đóng chặt, nhưng Đức Giê-su đến đứng giữa họ, phán rằng: "Bình an cho các con!" 27 Rồi Ngài bảo Thô-ma: "Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem hai bàn tay Ta. Hãy lấy tay đặt vào hông Ta! Đừng nghi ngờ, nhưng hãy tin!" 28 Thô-ma thưa: "Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con." 29 Đức Giê-su bảo Thô-ma: "Có phải con tin vì thấy Ta không? Phước cho những người chưa được thấy mà đã tin Ta." 30 Vậy Đức Giê-su còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đệ mà không ghi lại trong sách nầy. 31 Nhưng những điều nầy được ghi chép để anh chị em tin Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế, Con của Đức Chúa Trời, và nhờ đức tin đó anh chị em được sống trong Danh Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn