VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 20 | Giăng 21 | Công Vụ

Giăng 21

21 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau các việc nầy, Đức Giê-su lại hiện ra cho các môn đệ tại bờ biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra diễn tiến như sau: 2 Si-môn Phê-rơ, Thô-ma (còn có tên là Sinh Đôi), Na-tha-na-ên, quê ở Ca-na, miền Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê và hai môn đệ nữa đang họp nhau. 3 Si-môn Phê-rơ nói: "Tôi đi đánh cá đây!" Mấy người kia đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh!" Họ ra đi, xuống thuyền, nhưng suốt đêm ấy chẳng bắt được gì cả. 4 Trời vừa rạng đông, Đức Giê-su đến đứng trên bờ, nhưng các môn đệ không nhận ra Ngài. 5 Đức Giê-su hỏi họ: "Các con ơi, không được con cá nào sao?" Họ thưa: "Không được chi cả." 6 Ngài bảo: "Các con hãy thả lưới bên phải mạn thuyền thì sẽ được." Họ thả lưới thì được quá nhiều cá, nên kéo lên không nổi. 7 Lúc ấy, môn đệ Đức Giê-su yêu quí bảo Phê-rơ: "Chúa đấy!" Vừa nghe bạn nói: "Chúa đấy!" Si-môn Phê-rơ liền lấy áo ngoài khoát lên mình (vì ông đang ở trần) và nhảy xuống nước. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào, kéo theo mẻ lưới đầy cá. Họ không cách xa bờ bao nhiêu, chỉ độ một trăm thước mà thôi. 9 Vừa lên bờ, họ thấy có cá đang nướng trên lửa than và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo họ: "Giờ hãy đem vài con cá các con mới đánh được lại đây!" 11 Si-môn Phê-rơ lên thuyền, kéo lưới đầy cá lớn vào bờ, đếm được một trăm năm mươi ba con. Dù cá nhiều đến thế, mà lưới vẫn không rách. 12 Đức Giê-su bảo họ: "Các con hãy lại ăn điểm tâm!" Không một môn đệ nào dám hỏi Ngài: "Ông là ai?" vì họ biết rõ chính là Chúa. 13 Đức Giê-su lại gần, lấy bánh đưa cho các môn đệ, rồi cũng đưa cá nữa. 14 Đây là lần thứ ba Đức Giê-su hiện ra cho các môn đệ sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết. 15 Khi họ điểm tâm xong, Đức Giê-su hỏi Si-môn Phê-rơ: "Si-môn, con của Giăng! Con yêu kính Ta hơn những người này không?" Ông thưa: "Vâng, thưa Chúa, Chúa biết con yêu mến Ngài." Chúa bảo: "Hãy nuôi dưỡng đàn chiên con của Ta." 16 Ngài lại hỏi lần thứ nhì: "Si-môn, con của Giăng! Con yêu kính Ta không?" Ông thưa: "Vâng, lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Ngài." Ngài bảo: "Hãy chăn đàn chiên của Ta." 17 Ngài lại hỏi lần thứ ba: "Si-môn, con của Giăng! Con yêu mến Ta chăng?" Phê-rơ buồn lòng vì Chúa hỏi mình đến lần thứ ba: "Con yêu mến Ta chăng?" Nên thưa lại: "Lạy Chúa, Ngài biết tất cả. Ngài hiểu rõ là con yêu mến Ngài." Đức Giê-su bảo: "Hãy nuôi dưỡng đàn chiên Ta. 18 Thật vậy, Ta bảo con: Khi còn trẻ, con tự mình nai nịt, đi đâu tùy ý; nhưng khi về già, con sẽ đưa tay lên, để người khác nai nịt cho và đưa đến nơi mình không muốn." 19 Chúa nói như vậy để ám chỉ Phê-rơ sẽ chết cách nào để vinh hiển Đức Chúa Trời. Rồi Ngài bảo: "Con hãy theo Ta!" 20 Phê-rơ quay lại thấy môn đệ Chúa yêu quí đi theo, là người đã nghiêng sát ngực Đức Giê-su trong bữa ăn lễ Vượt Qua để hỏi: "Thưa Chúa, ai là người sẽ phản Ngài?" 21 Thấy môn đệ này, Phê-rơ hỏi Đức Giê-su: "Lạy Chúa, còn anh này thì sao?" 22 Đức Giê-su đáp: "Nếu Ta muốn anh ấy sống mãi cho tới khi Ta đến thì liên hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta!" 23 Vì thế, có tin đồn giữa các anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su không nói anh ta không chết, Ngài chỉ nói: "Nếu Ta muốn anh ấy sống mãi cho tới khi Ta đến, thì liên hệ gì đến con." 24 Đây chính là môn đệ đã chứng kiến những việc nầy và ghi chép lại; chúng ta biết lời chứng của người nầy là thật. 25 Đức Giê-su còn làm nhiều điều khác nữa, nếu ghi chép lại từng điều một, thiết tưởng cả thế giới cũng không chứa nổi các sách phải viết ra.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn