VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 3 | Giăng 4 | Giăng 5 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 4:24

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn