VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 21 | Công-vụ các Sứ-đồ 22 | Công-vụ các Sứ-đồ 23 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 22:17-18

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Đến lúc trở về thành Giê-ru-sa-lem, tôi đang cầu nguyện trong đền thờ, thì bị ngất trí; 18 thấy Đức Chúa Jêsus phán cùng tôi rằng: Hãy vội vàng, lập tức ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem; vì họ sẽ chẳng nhận lời ngươi làm chứng về ta đâu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn