VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 2 | Công-vụ các Sứ-đồ 3 | Công-vụ các Sứ-đồ 4 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 3:19

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn