VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công Vụ 2 | Công Vụ 3 | Công Vụ 4 | Rô-ma

Công Vụ 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phê-rơ và Giăng đi lên Đền Thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều. 2 Một anh què từ lúc sơ sinh hằng ngày được khiêng đến Đền Thờ, đặt tại Cổng Đẹp để xin khách vào đền bố thí. 3 Thấy Phê-rơ và Giăng bước vào Đền Thờ, anh xin họ cho ít tiền. 4 Phê-rơ và Giăng đều chăm chú nhìn anh. Phê-rơ bảo: "Anh hãy nhìn chúng tôi đây!" 5 Anh què ngước nhìn hai người, mong được họ cho chút gì. 6 Phê-rơ nói: "Bạc, vàng tôi không có, nhưng điều tôi có, xin tặng cho anh: Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu ở Na-xa-rét, anh hãy bước đi! 7 Phê-rơ nắm tay phải anh đỡ đứng dậy. Lập tức, bàn chân và xương mắt cá trở nên vững vàng, 8 anh què nhảy lên, đứng dậy, bước vào Đền Thờ với hai sứ đồ, vừa đi, vừa nhảy và ca ngợi Đức Chúa Trời. 9 Tất cả dân chúng đều thấy anh bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời. 10 Họ nhận ra anh chính là người thường ngồi ăn xin tại Cổng Đẹp của Đền Thờ nên họ vô cùng kinh ngạc sửng sốt khi thấy việc này xảy ra. 11 Anh đang nắm tay Phê-rơ và Giăng, tất cả dân chúng đều lấy làm lạ, chạy đến, tại chỗ gọi là hành lang Sa-lô-môn. 12 Thấy thế, Phê-rơ bảo họ: "Đồng bào Y-sơ-ra-ên! Tại sao quí vị ngạc nhiên? Tại sao quí vị nhìn sửng chúng tôi dường như chúng tôi cậy quyền năng hoặc đức độ của mình mà khiến người què này đi được. 13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã tôn vinh đầy tớ Ngài là Đức Giê-su. Đồng bào đã nộp Ngài cho người ta xử tử, quí vị đã khước từ Ngài trước mặt Phi-lát khi ông ta quyết định phóng thích Ngài. 14 Nhưng quí vị đã khước từ Đấng Thánh và công chính và xin Phi-lát thi ân tha cho một kẻ sát nhân. 15 Quí vị đã giết Chúa Sự Sống, mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ keư chết; chúng tôi là nhân chứng về việc đó. 16 Bởi đức tin trong danh Giê-su, người què mà quí vị thấy và biết đã được lành mạnh. Chính danh Giê-su và đức tin trong Ngài đã làm cho người què được chữa lành trước mặt tất cả quí vị. 17 Bây giờ, thưa anh em, tôi biết anh em đã hành động cách vô ý thức, cũng như các nhà lãnh đạo của mình. 18 Nhưng Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm điều Ngài đã báo trước qua môi miệng tất cả các nhà tiên tri rằng Chúa Cứu Thế của Ngài phải chịu đau thương. 19 Vậy anh em hãy ăn năn, quay về Đức Chúa Trời, ngõ hầu tội lỗi của anh em được tẩy sạch, 20 để thời kỳ tươi mới được đến từ Chúa, và để Đức Chúa Trời sai Chúa Cứu Thế Giê-su mà Ngài đã chọn sẵn từ trước, đến với anh em. 21 Chúa Cứu Thế còn phải ở lại trên trời cho đến thời kỳ Đức Chúa Trời khôi phục vạn vật, như Ngài đã hứa từ lâu qua các tiên tri thánh của Ngài. 22 Vì Môi-se đã nói: "Chúa là Đức Chúa Trời của anh em sẽ dấy lên giữa dân chúng một tiên tri như tôi; anh em phải nghe theo mọi lời Ngài dạy bảo. 23 Nếu ai không nghe theo lời Ngài sẽ bị khai trừ ra khỏi dân chúng’. 24 "Thật thế, tất cả các tiên tri từ Sa-mu-ên trở xuống, ai đã lên tiếng nói tiên tri, đều báo trước những ngày này. 25 Anh em là con cháu của các tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ. Ngài đã bảo Áp-ra-ham: "Nhờ Hậu Tự con mà tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ được phước." 26 Khi Đức Chúa Trời dấy Đầy Tớ Ngài lên, Ngài đã sai Người đến với anh em trước hết để ban phước cho anh em, bằng cách khiến cho mỗi người lìa bỏ con đường gian ác.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn