VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 5 | Công-vụ các Sứ-đồ 6 | Công-vụ các Sứ-đồ 7 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 6:4

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn