VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công Vụ 5 | Công Vụ 6 | Công Vụ 7 | Rô-ma

Công Vụ 6

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thời ấy, khi số môn đệ Chúa gia tăng gấp bội, các tín hữu Hy Lạp gốc Do Thái phàn nàn về người Do Thái bản xứ vì các quả phụ trong nhóm họ bị bỏ bê trong việc cung cấp vật thực hằng ngày. 2 Mười hai sứ đồ triệu tập toàn thể tín hữu tuyên bố: "Bỏ việc phục vụ Lời của Đức Chúa Trời để đi hầu bàn là điều không nên làm. 3 Vậy thưa anh em xin hãy chọn giữa vòng mình bảy người được chứng nhận là tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan; chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này. 4 Còn chúng tôi sẽ chuyên tâm cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa." 5 Đề nghị này làm toàn thể tín hữu hài lòng. Họ chọn Sê-tiên (người đầy dẫy đức tin và Thánh Linh) Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-nô, Ty-môn, Bác-mê-na, và Ni-cô-la (người tân tòng quê ở An-ti-ốt), 6 rồi trình diện họ trước các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện và đặt tay trên các người ấy. 7 Đạo của Đức Chúa Trời ngày càng phát triển, số tín hữu tại Giê-ru-sa-lem gia tăng nhiều lắm, cả một số đông các vị tế lễ cũng thuận phục Đạo. 8 Sê-tiên đầy dẫy ân sủng và quyền năng Đức Chúa Trời, thực hiện nhiều phép mầu và dấu lạ vĩ đại giữa dân chúng. 9 Một số hội viên của hội đường tự do hợp với các người ở Sy-ren, A-lê-xan-đơ-ria, Si-li-si và Tiểu Á tranh luận với Sê-tiên. 10 Nhưng họ không chống lại nổi trí khôn cùng Đức Thánh Linh mà Sê-tiên nhờ cậy để nói; 11 nên họ ngầm xúi giục mấy người tố cáo: "Chúng tôi đã nghe nó xúc phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời!" 12 Vậy họ sách động quần chúng, các trưởng lão và các chuyên gia kinh luật, rồi bắt Sê-tiên giải ra trước Hội Đồng 13 và đặt nhân chứng khai man rằng: "Tên này liên tục nói những lời chống nghịch đền thánh này và Kinh Luật; 14 vì chúng tôi nghe nó bảo: "Giê-su, người Na-xa-rét, sẽ phá hủy nơi này và cải cách phong tục mà Môi-se đã truyền cho chúng ta." 15 Tất cả các hội viên có mặt trong Hội Đồng chăm chú nhìn Sê-tiên, thấy gương mặt ông sáng rực như dung nhan thiên sứ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn