VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 7 | Công-vụ các Sứ-đồ 8 | Công-vụ các Sứ-đồ 9 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 8:29

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn