VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công Vụ 7 | Công Vụ 8 | Công Vụ 9 | Rô-ma

Công Vụ 8

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau-lơ tán thành việc giết Sê-tiên. Trong lúc ấy, hội thánh tại Giê-ru-sa-lem bắt đầu bị bắt bớ dữ dội. Ngoại trừ các sứ đồ, tất cả các tín hữu đều phải chạy tan lạc trong khắp miền Giu-đê và Sa-ma-ri. 2 Nhưng có những người tin kính, an táng Sê-tiên và khóc thương ông rất nhiều. 3 Nhưng Sau-lơ phá hoại hội thánh, đi lùng từ nhà này qua nhà khác, bắt các tín hữu cả nam lẫn nữ và tống giam vào ngục. Phúc Âm Được Truyền Bá Ở Xứ Sa-ma-ri 4 Vậy những người di tản đi đến đâu cũng truyền giảng Phúc Âm. 5 Phi-líp xuống một thành phố miền Sa-ma-ri, truyền giảng Chúa Cứu Thế cho dân chúng. 6 Đoàn dân đông chăm chú nghe Phi-líp giảng. Mọi người đều nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm. 7 Nhiều tà linh hét lên mà xuất khỏi những người bị ám. Nhiều người bại liệt và què quặt được chữa lành, 8 nên thành phố tràn ngập niềm vui. 9 Một người tên Si-môn trước kia hành nghề phù thủy trong thành phố, đã làm cho cả dân Sa-ma-ri đều kinh ngạc. Ông tự xưng là bậc đại tài. 10 Mọi người trong thành từ nhỏ đến lớn đều trọng vọng và ca tụng: "Ông này có quyền năng của Thần gọi là Đại Năng." 11 Họ nghe theo ông vì lâu nay ông đã trổ tài ma thuật làm cho họ phải kinh ngạc. 12 Nhưng khi nghe Phi-líp truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Cứu Thế Giê-xu thì họ đều tin nhận và chịu phép báp-tem, cả nam lẫn nữ. 13 Chính Si-môn cũng tin và sau khi chịu phép báp-tem, cứ theo sát bên Phi-líp, khi thấy các dấu lạ và việc quyền năng vĩ đại thì ngạc nhiên vô cùng. 14 Nghe tin dân chúng Sa-ma-ri đã tiếp nhận Đạo Chúa, các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem liền sai Phê-rơ và Giăng xuống thăm. 15 Đến nơi, hai ông cầu nguyện cho các tín hữu nhận lãnh Thánh Linh, 16 vì Thánh Linh chưa giáng xuống trên người nào cả; họ chỉ mới chịu phép báp-tem nhân danh Chúa Giê-su mà thôi. 17 Rồi hai ông đặt tay trên các tín hữu thì họ đều nhận lãnh Thánh Linh. 18 Si-môn nhận thấy hễ các sứ đồ đặt tay trên ai thì Thánh Linh được ban cho người ấy, liền dâng tiền bạc cho họ và yêu cầu: 19 "Xin quý ông cho tôi quyền uy này để tôi đặt tay trên ai thì người đó cũng nhận được Thánh Linh!" 20 Phê-rơ đáp: "Bạc của anh cũng hãy hư vong với anh! Vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mà mua ân tứ của Đức Chúa Trời! 21 Anh chẳng được dự phần hoặc hưởng điều gì trong chức vụ này, vì lòng anh không ngay thẳng trước Đức Chúa Trời. 22 Anh hãy ăn năn về điều ác này và cầu nguyện với Chúa có lẽ Ngài sẽ tha thứ cho anh về tư tưởng ấy trong lòng. 23 Vì tôi thấy anh đầy dẫy mật đắng và đang làm nô lệ cho tội lỗi." 24 Si-môn thưa: "Xin các ông cầu nguyện Chúa giúp tôi, để tôi khỏi bị các điều ông nói đó!" 25 Sau khi làm chứng và công bố Đạo Chúa, Phê-rơ và Giăng trở về Giê-ru-sa-lem, vừa đi vừa truyền giảng Phúc Âm trong nhiều làng Sa-ma-ri. Phi-líp Gặp Thái Giám Ê-thi-ô-bi 26 Một thiên sứ của Chúa bảo Phi-líp: "Ông hãy xuống miền nam, đến con đường hoang vắng chạy từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa. Phi-líp đứng dậy lên đường. 27 Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi là thái giám của Can-đác, nữ vương Ê-thi-ô-bi, làm tổng giám đốc ngân khố. Ông đã lên Giê-ru-sa-lem thờ phụng 28 và trên đường về nước, đang ngồi trên xe ngựa mà đọc sách tiên tri I-sa. 29 Thánh Linh bảo Phi-líp: "Con hãy lại gần và theo sát xe ấy!" 30 Phi-líp chạy đến, nghe ông ta đọc sách tiên tri I-sa, liền hỏi: "Ông có hiểu những điều ông đang đọc đó không?" 31 Thái giám đáp: "Nếu không ai hướng dẫn làm sao tôi hiểu được?" Thái giám mời Phi-líp lên xe ngồi với mình. 32 Đoạn Thánh Kinh thái giám đang đọc là: "Người bị dắt đi như chiên đến lò thịt, như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông; thế mà Người chẳng mở miệng. 33 Trong khi bị sỉ nhục, công quyền Người bị tước đoạt. Ai sẽ nói đến dòng dõi Người? Vì mạng sống Người bị cất đi khỏi mặt đất.’ 34 Thái giám hỏi Phi-líp: "Tôi xin hỏi ông: Tiên tri của Chúa nói về ai đây? Về chính ông ta hay về ai khác?" 35 Phi-líp bắt đầu từ đoạn Thánh Kinh ấy mà truyền giảng về Đức Giê-su cho thái giám. 36 Đang đi giữa đường, đến chỗ có nước, thái giám hỏi Phi-líp: "Sẵn có nước đây! Có điều gì ngăn trở tôi chịu phép báp-tem không?" 37 (Phi-líp nói: "Nếu ông hết lòng tin ông có thể chịu phép báp-tem." Thái giám đáp: "Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-su là Con Đức Chúa Trời.") 38 Thái giám ra lệnh dừng xe lại. Phi-líp và thái giám cùng xuống dưới nước; Phi-líp làm phép báp-tem cho thái giám. 39 Khi lên khỏi nước, Thánh Linh đem Phi-líp đi, thái giám không còn thấy người nữa, nhưng cứ hân hoan tiếp tục cuộc hành trình. 40 Thấy mình đang ở A-xốt, Phi-líp đi qua và truyền giảng Phúc Âm trong tất cả các thành trên con đường đến tận Sê-sa-rê.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn