VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 9 | Rô-ma 10 | Rô-ma 11 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 10:10

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn