VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 14 | Rô-ma 15 | Rô-ma 16 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 15:33

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

33 Nguyền xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy! A-men.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn