VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 14 | Rô-ma 15 | Rô-ma 16 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 15

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Chúng ta là người mạnh phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu; chớ nên chỉ làm hài lòng mình. 2 Mỗi người trong chúng ta hãy làm hài lòng người lân cận để giúp ích và xây dựng họ. 3 Vì chính Chúa Cứu Thế cũng không làm cho đẹp lòng mình, như lời Thánh Kinh chép: "Lời sỉ vả của những kẻ phỉ báng Chúa đã đổ trên tôi." 4 Tất cả những điều được ghi từ xưa đều nhằm giáo huấn chúng ta, ngõ hầu nhờ lòng kiên nhẫn và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta có niềm hy vọng. 5 Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn kiên nhẫn và an ủi làm cho anh chị em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu 6 ngõ hầu anh chị em có thể đồng một trí một miệng tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. 7 Vậy, anh chị em hãy tiếp nhận nhau như Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận chúng ta để đem vinh quang cho Đức Chúa Trời. 8 Tôi nói Chúa Cứu Thế đã vì chân lý phục vụ những kẻ chịu cắt bì để xác nhận lời hứa với các tổ phụ, 9 ngõ hầu các dân tộc ngoại quốc cũng tôn vinh Đức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài. Như Thánh Kinh đã chép: "Bởi thế, Con sẽ tuyên xưng Chúa giữa các dân tộc Con sẽ hát ca ngợi Danh Chúa." 10 Thánh Kinh cũng chép: "Hỡi các dân tộc, hãy cùng hân hoan với dân Chúa." 11 Thánh Kinh lại viết: "Hỡi tất cả các nước, hãy ca tụng Chúa. Mọi dân tộc hãy ca ngợi Ngài." 12 I-sa lại nói: "Sẽ có Cái Rễ ra từ Gie-sê, Là Đấng nổi dậy thống trị các nước Các dân sẽ hy vọng nơi Ngài." 13 Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh! 14 Thưa anh chị em, chính tôi tin chắc rằng anh chị em vốn là những người đầy thiện tâm, lại giàu trí thức, cũng có khả năng khuyên bảo nhau. 15 Sở dĩ có vài điều tôi nói mạnh với anh chị em là để nhắc nhở anh chị em vì Đức Chúa Trời đã ban ơn, 16 lập tôi làm đầy tớ Chúa Cứu Thế Giê-xu nhằm phục vụ các dân tộc ngoại quốc, làm thầy tế lễ cho Phúc Âm Đức Chúa Trời, ngõ hầu họ trở thành lễ vật đẹp lòng Chúa và được Thánh Linh thánh hóa. 17 Vậy, tôi có lý do tự hào trong Chúa Cứu Thế Giê-xu về sự hầu việc Đức Chúa Trời. 18 Vì tôi không dám nói điều gì ngoài những việc Chúa Cứu Thế dùng tôi thực hiện, trong lời nói và trong việc làm, khiến các dân tộc ngoại quốc vâng phục Chúa, 19 qua những dấu lạ và phép mầu đầy uy lực, bởi quyền năng Thánh Linh, đến nỗi tôi làm trọn việc truyền bá Phúc Âm cuưa Chúa Cứu Thế khắp mọi nơi, từ Giê-ru-sa-lem và miền phụ cận đến tận xứ Y-ly-ri. 20 Tôi cố gắng truyền bá Phúc Âm nơi nào Danh Chúa Cứu Thế chưa được công bố, để tôi khỏi xây cất trên nền người khác. 21 Nhưng như Thánh Kinh đã chép: "Những kẻ chưa được loan báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, Những kẻ chưa nghe về Ngài sẽ được hiểu biết." 22 Đó là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đến thăm anh chị em, 23 nhưng bây giờ chẳng có gì ràng buộc tôi trong các miền này nữa. Đã nhiều năm tôi ước mong đến thăm anh chị em. 24 Khi nào đi Tây-ban-nha, tôi mong trên đường đi sẽ ghé thăm anh chị em; sau khi được thoả lòng ở với anh chị em một ít lâu, sẽ nhờ anh chị em giúp tôi đi qua đó. 25 Nhưng bây giờ, tôi đang đi Giê-ru-sa-lem để phục vụ các thánh đồ. 26 Vì người Ma-xê-đoan và A-chai có nhã ý quyên góp để giúp các người nghèo túng trong vòng các thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem. 27 Họ có nhã ý này vì thật ra họ cũng mắc nợ các thánh đồ ấy, vì các thánh đồ đã chia sẻ các phúc lành thiêng liêng cho các dân tộc ngoại quốc thì các dân tộc này cũng phải cung cấp cho các thánh đồ ấy của cải vật chất. 28 Khi chu toàn nhiệm vụ tức là trao xong tặng phẩm này cho họ tận tay, tôi sẽ ra đi, ghé anh chị em rồi qua Tây-ban-nha. 29 Tôi biết rằng khi đến tôi sẽ đem theo phúc lành dồi dào của Chúa Cứu Thế. 30 Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta và do lòng yêu thương trong Thánh Linh, tôi nài xin anh chị em hãy cùng tôi chiến đấu trong sự cầu nguyện cho tôi trước mặt Đức Chúa Trời, 31 để tôi được giải thoát khỏi những kẻ vô tín ở Giu-đê và để chức vụ của tôi ở Giê-ru-sa-lem được các thánh đồ chấp nhận, 32 ngõ hầu tôi được hân hoan khi đến thăm anh chị em và đẹp ý Chúa, cũng được tĩnh dưỡng với anh chị em. 33 Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh chị em! A-men!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn