VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 15 | Rô-ma 16 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 16

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tôi gửi gắm chị Phê-bê của chúng tôi cho anh chị em; chị là nữ chấp sự của hội thánh tại Sơn-cơ-rê. 2 Xin anh chị em đón tiếp chị cách xứng đáng trong Chúa như tiếp đón các thánh đồ. Xin giúp đỡ chị khi chị có điều gì cần anh chị em giúp đỡ, vì chị cũng đã giúp đỡ nhiều người, kể cả tôi nữa. 3 Xin kính chào Bê-rít-xin và A-qui-la, hai bạn đồng lao của tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 4 Họ đã liều chết cứu mạng sống tôi, không phải chỉ có tôi cảm tạ họ mà tất cả các hội thánh của các dân tộc ngoại quốc cũng ghi ơn họ nữa. 5 Xin kính chào hội thánh họp tại nhà họ. 6 Kính chào Ê-bai-nết, người thân yêu của tôi, cũng là trái đầu mùa cho Chúa Cứu Thế trong vùng Tiểu Á. Kính chào bà Ma-ri, là người có công khó phục vụ anh chị em. 7 Kính chào An-trô-ni-cơ và Giu-nia, là bà con và bạn đồng tù với tôi, cũng là những người lỗi lạc giữa vòng các sứ đồ. Họ đã tin Chúa Cứu Thế trước tôi. 8 Kính chào Am-li-a, người thân yêu của tôi trong Chúa. 9 Kính chào U-rơ-ban, bạn đồng lao của tôi trong Chúa Cứu Thế và Ích-ta-chi, người thân yêu của tôi. 10 Kính chào A-be-lô, người được Chúa Cứu Thế chấp nhận, kính chào những người thuộc gia đình A-rích-tô-bu. 11 Kính chào Hê-rô-đi-ôn là họ hàng tôi. Hãy chào gia đình Nát-xít là những người trong Chúa. 12 Kính chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ là hai người làm việc trong Chúa. Kính chào chị Bẹt-si-đơ bạn thân của tôi, người gánh vác nhiều việc trong Chúa. 13 Kính chào Ru-hu, người được Chúa chọn và thân mẫu của anh cũng là thân mẫu tôi. 14 Kính chào A-sin-cơ-rich, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Pha-trô-ba, Hẹt-ma và các anh chị em ở với họ. 15 Kính chào Phi-lô, Giu-lý, hai chị em Nê-rê, Ô-lim-phi và tất cả các thánh đồ ở với họ. 16 Hãy chào thăm nhau trong tình thân ái. Tất cả các hội thánh của Chúa Cứu Thế đều gửi lời chào anh chị em. 17 Thưa anh chị em, tôi khuyên anh chị em đề phòng những kẻ gây chia rẽ và gây vấp phạm, trái với giáo huấn mà anh chị em đã học; hãy lánh xa họ đi! 18 Vì những kẻ đó chẳng phục vụ Chúa Cứu Thế, Chúa chúng ta đâu, song phục vụ cái bụng họ và dùng những lời đường mật nịnh bợ để quyến rũ lòng người thật thà. 19 Mọi người đều rõ tinh thần vâng phục của anh chị em, vì thế tôi mừng cho anh chị em, mong anh chị em khôn ngoan về điều lành và tinh khiết về điều ác. 20 Đức Chúa Trời bình an sẽ sớm chà đạp quỉ Sa-tan dưới chân anh chị em. Nguyện xin ân sủng của Đức Giê-su, Chúa chúng ta, ở cùng anh chị em! 21 Ti-mô-thê, bạn đồng lao của tôi, kính chào anh chị em. Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-si-pha-tê là bà con tôi kính chào anh chị em. 22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư này, kính chào anh chị em trong Chúa. 23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và cả hội thánh, kính chào anh chị em. 24 Ê-rát, trưởng ngân khố của thành phố này và anh em chúng ta là Qua-rơ-tu, kính chào anh chị em. 25 Vinh quang đời đời đều quy về Đấng có khả năng củng cố anh chị em theo Phúc Âm của tôi và sự truyền giảng Chúa Cứu Thế Giê-xu và theo huyền nhiệm đã giấu kín từ mọi đời trước, 26 mà nay được khải thị qua các Kinh Tiên Tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời hằng sống, nhằm giúp tất cả các dân tộc hiểu biết và đưa họ đến niềm tin vâng phục. 27 Ngài là Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, được tôn vinh qua Chúa Cứu Thế Giê-xu đến đời đời. A-men.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn