VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 1 | Rô-ma 2 | Rô-ma 3 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 2:6-8

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm: 7 ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; 8 còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn