VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 1 | Rô-ma 2 | Rô-ma 3 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vậy, hỡi ngươi là người lên án người khác, ngươi không làm sao bào chữa được, bởi khi ngươi lên án người khác là ngươi lên án chính mình vì ngươi làm chính những điều ngươi lên án. 2 Vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời theo chân lý phán xét người làm những việc như thế. 3 Hỡi người, ngươi làm điều mà khi người khác làm thì ngươi lên án, ngươi tưởng mình sẽ thoát được sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? 4 Hay ngươi khinh thường lòng nhân từ dồi dào, khoan dung và nhẫn nại của Ngài mà không nhận biết rằng sự nhân từ của Đức Chúa Trời là để dẫn ngươi đến hối cải sao? 5 Nhưng cứ theo lòng chai lì và không hối cải của ngươi, ngươi tích trữ cho mình thịnh nộ vào ngày thịnh nộ, là ngày sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ. 6 Ngài là Đấng báo ứng từng người tùy theo việc họ làm. 7 Một mặt Ngài ban sự sống vĩnh phúc cho những ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, danh dự và sự bất diệt. 8 Mặt khác Ngài dành lôi đình thịnh nộ cho những kẻ kiếm tư lợi không vâng theo chân lý nhưng vâng theo sự bất chính. 9 Ngài giáng hoạn nạn và khốn khổ trên mọi kẻ làm ác, người Do Thái trước và cả người Hy Lạp nữa, 10 nhưng ban vinh quang, danh dự và bình an cho mọi người làm lành, người Do Thái trước và cả người Hy Lạp nữa. 11 Bởi Đức Chúa Trời không thiên vị ai. 12 Vì những ai không có kinh luật mà phạm tội thì cũng sẽ không kinh luật mà hư mất; còn ai có kinh luật mà phạm tội thì sẽ bị xét đoán theo kinh luật. 13 Vì không phải hễ nghe suông kinh luật là trở thành công chính trước mặt Đức Chúa Trời nhưng ai tuân giữ kinh luật mới được xưng công chính. 14 Vì khi người ngoại quốc không có kinh luật mà tự nhiên làm những điều kinh luật dạy, dù không có kinh luật thì họ cũng là kinh luật cho họ rồi. 15 Họ tỏ ra rằng những điều kinh luật đòi hỏi đã được viết trong lòng họ, lương tâm họ cũng chứng thực như thế, và tư tưởng họ tranh biện nhau khi thì lên án, khi thì bênh vực 16 vào ngày mà Đức Chúa Trời, bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu phán xét những điều kín giấu của loài người y theo Phúc Âm của tôi. 17 Nhưng nếu ngươi tự đắc mình là dòng giống Do Thái, ỷ lại vào kinh luật và khoe mình trong Đức Chúa Trời, 18 hiểu biết ý chỉ Chúa cùng thẩm định được những điều tốt lành, nhờ được giáo huấn trong kinh luật, 19 tự thị là người dẫn đường kẻ mù, là ánh sáng cho những người ở trong tối tăm, 20 là người giáo hóa kẻ ngu, là thầy dạy cho những người ấu trĩ, vì trong kinh luật ngươi có được hiện thân của tri thức và chân lý 21 vậy ngươi dạy người khác mà sao không dạy chính mình? Ngươi giảng đừng trộm cắp mà sao ngươi lại trộm cắp? 22 Ngươi bảo đừng ngoại tình sao ngươi lại ngoại tình? Ngươi gớm ghét hình tượng sao ngươi lại cướp các đền miếu? 23 Ngươi khoe mình trong kinh luật, mà lại phạm pháp làm nhục Đức Chúa Trời? 24 Như Thánh Kinh chép: "Các ngươi đã làm cho Danh Đức Chúa Trời bị xúc phạm giữa dân ngoại quốc." 25 Thật vậy, sự cắt bì của ngươi chỉ thật có giá trị nếu ngươi thực thi kinh luật, nhưng nếu ngươi vi phạm kinh luật thì sự cắt bì của ngươi trở thành như không cắt bì. 26 Vì thế nếu người không cắt bì mà giữ giới răn của kinh luật thì người đó sẽ chẳng được kể như đã chịu cắt bì rồi sao? 27 Và những người thể xác không cắt bì nhưng tuân giữ kinh luật sẽ đoán xét ngươi là kẻ có kinh luậta và chịu cắt bì mà vi phạm kinh luật. 28 Vì không phải người Do Thái bề ngoài là người Do Thái thật, cũng không phải cắt bì phần xác bên ngoài là cắt bì thật 29 Nhưng người Do Thái thật là người Do Thái bề trong và cắt bì thật là cắt bì trong lòng, bởi Thánh Linh chứ không phải bởi văn tự. Người như thế thì được khen không phải từ người ta mà từ Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn