VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 2 | Rô-ma 3 | Rô-ma 4 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vậy thì người Do Thái được gì thuận lợi hơn? Hay phép cắt bì có lợi ích gì? 2 Lợi nhiều về mọi mặt. Trước hết, người Do Thái được ký thác Lời của Đức Chúa Trời. 3 Nhưng nếu một số người không tin nhận thì sao? Sự thất tín của họ có làm vô hiệu sự thành tín của Đức Chúa Trời không? 4 Chắc chắn là không. Đức Chúa Trời vẫn chân thật dù mọi người đều giả dối, như có chép: "Hầu cho Chúa được công nhận là công chính khi Ngài phán và đắc thắng khi Ngài phán xét. 5 Nhưng nếu sự bất chính của chúng ta làm tỏ rạng sự công chính của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ nói làm sao? Có phải Đức Chúa Trời bất công khi Ngài giáng thịnh nộ trên chúng ta không? (Tôi nói theo lối người đời). 6 Chắc chắn là không. Nếu vậy làm sao Đức Chúa Trời phán xét thế gian được? 7 Nhưng nếu chân lý của Đức Chúa Trời nhờ sự nói dối của tôi làm gia tăng vinh quang cho Ngài thì tại sao tôi còn bị xử như người có tội? 8 Sao không nói như một số người đã vu khống chúng tôi, quả quyết là chúng tôi nói: chúng ta cứ làm điều ác để có thể đem lại điều lành. Những kẻ nói như thế là đáng bị hình phạt lắm. 9 Vậy thì sao? Chúng ta có gì trổi hơn không? Hoàn toàn không; vì chúng tôi đã tuyên cáo rồi là người Do Thái lẫn người Hy Lạp, tất cả đều ở dưới quyền tội lỗi. 10 Như có chép: "Chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có ai hiểu biết. 11 Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời; tất cả đều lầm lạc, đều trở thành vô ích; 12 chẳng ai làm điều lành, không được lấy một người. 13 Cổ họng chúng như huyệt mả mở toang, lưỡi chúng lừa dối, dưới môi chúng chứa nọc rắn độc; 14 miệng chúng nó đầy nguyền rủa và cay đắng; 15 chân chúng nó mau lẹ làm đổ máu, 16 chúng gieo rắc tàn phá và đau khổ trên đường chúng đi qua, 17 và chúng chẳng hề biết con đường bình an. 18 Trước mắt chúng chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời." 19 Nhưng chúng ta biết rằng những điều kinh luật dạy là dạy cho người ở dưới kinh luật để mọi miệng phải ngậm lại và để cả thế gian đều chịu tội trước Đức Chúa Trời. 20 Vì không một cá nhân nào do việc làm theo kinh luật được xưng công chính trước mặt Ngài, vì qua kinh luật người ta nhận biết rõ được tội lỗi. 21 Nhưng bây giờ sự công chính của Đức Chúa Trời mà kinh luật và các tiên tri làm chứng đã được bày tỏ ra cách biệt lập với kinh luật, 22 tức là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, ban cho mọi người tin, không phân biệt ai cả; 23 vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất vinh quang của Đức Chúa Trời, 24 nhờ ân sủng của Ngài và sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. 25 Đức Chúa Trời, bởi huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho mọi người tin. Như vậy Đức Chúa Trời đã tỏ ra sự công chính của Ngài bởi lòng khoan nhẫn, bỏ qua những tội phạm trong quá khứ, 26 Ngài cũng bày tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại, chứng tỏ Ngài là công chính ngay trong việc xưng công chính người nào đặt lòng tin nơi Đức Giê-su. 27 Vậy sự khoe khoang ở đâu? Hoàn toàn bị loại rồi. Bởi luật nào? Luật của việc làm công đức phải không? Không phải, nhưng bởi luật của đức tin. 28 Vì chúng ta khẳng định rằng loài người được xưng công chính bởi đức tin chứ không bởi việc làm theo kinh luật. 29 Hay Đức Chúa Trời chỉ là của người Do Thái mà không phải của các dân tộc khác? Không, Ngài là Đức Chúa Trời của người ngoại quốc nữa. 30 Vì Đức Chúa Trời là một, Ngài sẽ tuyên xưng công chính những người chịu cắt bì bởi đức tin, và tuyên xưng công chính những người không cắt bì cũng bởi đức tin. 31 Vậy qua đức tin chúng ta phế bỏ kinh luật sao? Chẳng phải vậy, nhưng ngược lại chúng ta làm vững kinh luật.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn