VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 2 | Rô-ma 3 | Rô-ma 4 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 3:10

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn