VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 2 | Rô-ma 3 | Rô-ma 4 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 3:10,23

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. 23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn