VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 2 | Rô-ma 3 | Rô-ma 4 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 3:23

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn