VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 1 | Cô-lô-se 2 | Cô-lô-se 3 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 2:10

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn