VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 1 | Cô-lô-se 2 | Cô-lô-se 3 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 2:8-9

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng. 9 Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn