VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 1 | Cô-lô-se 2 | Cô-lô-se 3 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 2:9-10

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. 10 Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn