VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 3 | Cô-lô-se 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 4:2

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn