VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 3 | Cô-lô-se 4 | I Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi các chủ nhân, hãy đối xử với tôi tớ mình cách ngay thẳng và công bình, vì biết rằng anh chị em cũng có Chủ trên trời. 2 Hãy kiên nhẫn cầu nguyện, tỉnh thức trong khi cầu nguyện và tạ ơn. 3 Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi để Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi truyền giảng sứ điệp về sự huyền nhiệm của Chúa Cứu Thế — chính vì đó mà tôi bị xiềng xích — 4 Xin cầu nguyện cho tôi có thể công bố sứ điệp ấy rõ ràng như tôi phải nói. 5 Hãy đối xử khôn khéo với người ngoài, và tận dụng thì giờ. 6 Lời nói của anh chị em phải có ân hậu và nêm thêm muối ngõ hầu anh chị em biết cách đối đáp với mọi người. 7 Ty-chi-cơ — anh yêu dấu, một người phục vụ trung tín và bạn đồng lao trong Chúa — sẽ cho anh chị em biết tin tức về tôi. 8 Tôi sai anh ấy đi chính vì mục đích đó, để cho anh chị em biết tình trạng chúng tôi và để khích lệ lòng anh chị em. 9 Cùng đi có Ô-nê-sim, người em trung tín yêu quý, đồng hương với anh chị em. Hai người ấy sẽ cho tất cả anh chị em biết mọi việc ở đây. 10 A-ri-tạc, bạn tù của tôi kính lời chào anh chị em. Mác, em họ Ba-na-ba cũng vậy (anh chị em đã nhận được chỉ thị về Mác, nếu Mác đến thăm, anh chị em phải tiếp đón người). 11 Giê-su, biệt danh là Giúc-tu cũng kính lời chào anh chị em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ có ba người đó là bạn đồng lao cùng phục vụ Nước Đức Chúa Trời với tôi và làm nguồn an ủi cho tôi. 12 Ê-pháp-ra, người đồng hương của anh chị em, đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giê-su, kính lời chào anh chị em. Người đã vì anh chị em mà chiến đấu luôn luôn trong sự cầu nguyện để anh chị em đứng vững, trưởng thành và hoàn toàn vững tin trong mọi ý chỉ của Đức Chúa Trời. 13 Tôi xin xác nhận người chịu nhiều khốn khổ vì anh chị em, vì các tín hữu Lao-đi-xê và Hi-ê-ra-bô-li. 14 Lu-ca — vị y sĩ thân yêu - và Đê-ma kính lời chào anh chị em. 15 Xin chuyển lời chào thăm anh chị em ở Lao-đi-xê, chị Nim-pha và Hội Thánh đang họp trong nhà chị. 16 Sau khi nghe đọc thư này, xin anh chị em chuyển qua cho Hội Thánh Lao-đi-xê đọc với, để anh chị em cũng được đọc bức thư gởi cho họ. 17 Xin nhắn nhủ A-chíp: "Anh hãy lưu ý chu toàn chức vụ anh đã lãnh từ nơi Chúa!" 18 Tôi là Phao-lô — tự tay tôi viết câu chào thăm này. Xin anh chị em ghi nhớ xiềng xích của tôi. Nguyện xin Chúa ban ân sủng cho anh chị em.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn