VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:10-11

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. 11 Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn