VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 cầu nguyện không thôi,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn