VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-28

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! 24 Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. 25 Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. 26 Hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em. 27 Tôi nhân Chúa nài xin anh em hãy đọc thơ nầy cho hết thảy anh em đều nghe. 28 Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, ở với anh em.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn