VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn