VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:25

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn