VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Tê-sa-lô-ni-ca | 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3 | 1 Ti-mô-thê

2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn