VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | I Tê-sa-lô-ni-ca | II Tê-sa-lô-ni-ca 2 | II Tê-sa-lô-ni-ca 3 | I Ti-mô-thê

II Tê-sa-lô-ni-ca 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thưa anh chị em, sau cùng, hãy cầu nguyện cho chúng tôi để Lời Chúa được truyền bá nhanh chóng và tôn vinh như ở giữa anh chị em vậy, 2 và xin cầu nguyện để chúng tôi được giải cứu khỏi những người độc ác và xấu xa; vì không phải mọi người đều có đức tin. 3 Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ thêm sức cho anh chị em và bảo vệ anh chị em khỏi kẻ ác.. 4 Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng nơi anh chị em rằng anh chị em đang và sẽ làm những điều chúng tôi truyền. 5 Nguyện xin Chúa dẫn dắt tấm lòng anh chị em hướng về tình thương Đức Chúa Trời và sự kiên trì của Chúa Cứu Thế. 6 Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta, chúng tôi truyền cho anh chị em phải xa lánh mọi anh chị em nào sống vô trách nhiệm, không theo truyền thống mà anh chị em đã nhận từ chúng tôi. 7 Chính anh chị em biết rõ phải theo gương chúng tôi làm sao, vì khi ở giữa anh chị em, chúng tôi đã không sống vô trách nhiệm, 8 cũng không ăn bám của ai, nhưng đã làm việc lao lực và khó nhọc ngày đêm để khỏi làm gánh nặng cho một ai trong anh chị em. 9 Không phải vì chúng tôi không có quyền hưởng cấp dưỡng, nhưng để làm gương cho anh chị em noi theo. 10 Vì khi còn ở cùng anh chị em, chúng tôi đã truyền điều này: "Nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn.’ 11 Vậy mà chúng tôi nghe rằng trong vòng anh chị em có người sống vô trách nhiệm; không chịu làm việc, chỉ ngồi lê đôi mách. 12 Trong Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng tôi truyền lịnh và khuyên những người như thế phải yên lặng làm ăn sinh sống. 13 Riêng phần anh chị em, thưa anh chị em, chớ mệt mỏi làm việc thiện. 14 Nhưng nếu có ai không vâng theo lời chúng tôi dặn trong thư này, hãy ghi nhận và đừng giao du với người ấy, để họ biết hổ thẹn. 15 Tuy nhiên, đừng coi người ấy như kẻ thù, nhưng hãy khuyên bảo như anh chị em. 16 Nguyện xin Chúa bình an ban bình an cho anh chị em trong mọi lúc và trên mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh chị em. 17 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết lời chào này. Đó là chữ ký của tôi trong tất cả thư từ, tôi viết như vậy. 18 Nguyện xin ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn