VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Tê-sa-lô-ni-ca | 1 Ti-mô-thê 2 | 1 Ti-mô-thê 3 | 1 Ti-mô-thê 4 | 2 Ti-mô-thê

1 Ti-mô-thê 3:9

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn