VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | II Tê-sa-lô-ni-ca | I Ti-mô-thê 2 | I Ti-mô-thê 3 | I Ti-mô-thê 4 | II Ti-mô-thê

I Ti-mô-thê 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ai mong muốn làm giám mục, người đó ước ao một việc tốt đẹp. 2 Vì thế, giám mục phải là người không có gì đáng trách, một chồng một vợ, tiết độ, tự chủ, khả kính, hiếu khách, có tài dạy dỗ, 3 không nghiện rượu hoặc hung bạo, nhưng là người hiền hòa, không hay gây gổ, không tham tiền, 4 khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái biết vâng phục với tất cả lòng tôn kính. 5 Vì thế, người nào không biết quản trị nhà riêng mình, làm sao chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời? 6 Người mới theo đạo không được làm giám mục, vì có thể kiêu ngạo mà rơi vào sự hình phạt của ma quỷ. 7 Giám mục phải được người ngoại đạo làm chứng tốt, để khỏi bị sỉ nhục và sa vào cạm bẫy của ma quỷ. 8 Cũng thế, chấp sự phải là người đứng đắn, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi phi nghĩa, 9 giữ vững huyền nhiệm của đức tin với lương tâm trong sạch. 10 Họ phải được thử nghiệm trước, nếu không có gì đáng trách, mới được làm chấp sự. 11 Vợ chấp sự cũng vậy, phải đứng đắn, không nói xấu, nhưng tiết độ và trung tín trong mọi việc. 12 Các chấp sự phải là người chỉ có một chồng một vợ, khéo quản trị con cái và gia đình mình. 13 Vì ai làm chấp sự tốt sẽ đạt được địa vị cao trọng và bảo đảm lớn trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su. 14 Ta viết những điều này cho con, hy vọng sớm đến thăm con. 15 Nhưng nếu ta chậm đến, thì con biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, cột trụ và nền tảng của chân lý. 16 Không ai có thể phủ nhận huyền nhiệm của Đạo Chúa thật là vĩ đại: Đấng được bày tỏ trong thân xác, Được Thánh Linh tuyên xưng công chính, Được thiên sứ hằng chiêm ngưỡng Được truyền giảng giữa muôn dân, Được cả thế giới tin cậy, Được cất lên trời trong vinh quang.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn