VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I Ti-mô-thê | II Ti-mô-thê 1 | II Ti-mô-thê 2 | Tích

II Ti-mô-thê 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ý chỉ Đức Chúa Trời, theo lời hứa về sự sống trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 2 Mến gởi Ti-mô-thê, con yêu dấu của ta. Cầu xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta ban ân sủng, nhân ái và bình an cho con. Phẩm Hạnh Đầy Tớ Chúa 3 Ta tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng ta phụng sự với lương tâm tinh sạch như tổ tiên ta đã làm. Ta nhớ mãi không bao giờ quên con mỗi khi ta khẩn nguyện đêm ngày; 4 nhớ giòng nước mắt của con, nên mong sớm gặp mặt con để được đầy dẫy niềm vui thỏa. 5 Ta cũng nhớ lại đức tin chân thành của con, là đức tin từng có trong lòng bà ngoại con là cụ Lô-ít, rồi đến mẹ con là bà Ơ-nít, ta tin chắc đức tin ấy cũng đang có trong lòng con. 6 Vì vậy, ta nhắc con hãy khơi dậy ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ con đã có qua sự đặt tay của ta. 7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần hùng dũng, yêu thương và tự chủ. 8 Vậy nên, con đừng hổ thẹn vì làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng chớ xấu hổ vì việc ta bị xiềng xích giam cầm nhưng hãy dựa vào quyền năng Đức Chúa Trời mà chịu khổ nhục với Phúc Âm. 9 Chúa là Đấng cứu rỗi chúng ta, và kêu gọi chúng ta bằng tiếng gọi thánh, không phải căn cứ vào công đức của chúng ta, nhưng theo mục đích đặc biệt và ân sủng Ngài ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-su, từ trước khi có thời gian. 10 Nhưng ngày nay, đã được biểu lộ qua sự xuất hiện của Chúa Cứu Thế Giê-su. Một mặt, Ngài đã bãi bỏ sự chết, mặt khác Ngài dùng Phúc Âm đem sự sống và bất tử phơi bày dưới ánh sáng. 11 Đức Chúa Trời bổ nhiệm ta làm người truyền giảng, sứ đồ và giáo sư. 12 Cũng vì lý do đó mà ta chịu khổ như ngày nay. Tuy nhiên, ta chẳng bao giờ hổ thẹn vì biết Đấng ta đã tin, chắc chắn Ngài thừa khả năng bảo vệ điều ta ủy thác cho đến Ngày ấy. 13 Với niềm tin và tình yêu thương trong Chúa Cứu Thế Giê-su, hãy giữ giáo lý chân chính làm mẫu mực, là điều con đã nghe ta dạy. 14 Hãy nhờ Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta mà giữ trọn những điều tốt lành đã được ủy thác cho con. 15 Con biết rằng tất cả mọi người ở Tiểu-Á đã lìa bỏ ta, có cả Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen nữa. 16 Cầu xin Chúa tỏ lòng thương xót gia đình Ô-nê-si-phô-rơ vì anh ấy thường khích lệ ta, chứ chẳng bao giờ hổ thẹn vì thấy ta bị xiềng xích giam cầm. 17 Vừa khi đến thành phố La Mã, anh đã tìm gặp ta. 18 Xin Chúa cho anh tìm được sự thương xót của Chúa trong Ngày đó! Con cũng thừa biết khi còn ở tại Ê-phê-sô, anh ấy từng phục vụ ta mọi mặt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn