VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Tê-sa-lô-ni-ca | 1 Ti-mô-thê 5 | 1 Ti-mô-thê 6 | 2 Ti-mô-thê

1 Ti-mô-thê 6:6

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn