VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Ti-mô-thê | 2 Ti-mô-thê 1 | 2 Ti-mô-thê 2 | Tít

2 Ti-mô-thê 1:16

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Ô-nê-si-phô-rơ, vì người đòi phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn